top of page

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

       มรดกธรรมคำสอนและข้อวัตรปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ควรเผยแผ่แก่สาธุชนทั่วไป แต่หากไม่มีการดูแลที่เหมาะสมจะเกิดความผิดพลาด และผิดเพี้ยนจากเนื้อหาอันควรจะเป็นได้

       เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนามคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและวัดสาขา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยพระเถระและศิษยานุศิษย์ เพื่อวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และจัดตั้ง ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงานของท่าน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปธรรมะ คําสอน ซีดี วีดิทัศน์ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

      ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้นโยบายและความดูแลของคณะกรรมการมรดกธรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • รวบรวมและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปคาสเซท ซีดี วิดีโอ และสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของหลวงปู่ชา สุภทฺโท 

  • แจกจ่ายหนังสือธรรมะคําสอนของหลวงปู่ชา สุภทฺโท แก่ผู้สนใจ

  • จัดทําและประสานงานเพื่อให้การผลิตสื่อธรรมะต่าง ๆ ของหลวงปู่ชา สุภทฺโท มีความถูกต้องเหมาะสม สําหรับงบประมาณของเจ้าภาพที่จัดทํา ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมฯ จะนําไปสมทบเป็นทุนในการผลิตสื่อธรรมะต่อไป

  • จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมฯ แก่ผู้สนใจ

  • ให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมฯ รวมถึงการเผยแผ่ธรรมะคําสอนของหลวงปู่ชา สุภทฺโท ผ่านช่องทาง www.ajahnchah.memorial และ www.watnongpahpong.org

logo-200.png
about1
ระเบียบศาสนสมบัติ-640.jpg

ระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ
อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

        เนื่องจาก พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ประสงค์ที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนทั่วไป และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสร้างรูปเหมือน รูปหล่อ และเหรียญของพระเดชพระคุณท่านฯ อันจะเป็นการทำให้เกิดความลุ่มหลง และศรัทธาอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ

 

        เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เจ้าอธิการเลี่ยม ิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนามคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและวัดสาขา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ” ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติวางระเบียบการจัดการเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
        ๑. รูปเหรียญ รูปพิมพ์ รูปอื่นๆ หรือวัตถุมงคลใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะเหมือน หรือใช้เป็นสัญลักษณ์แทน หรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ห้ามจัดทำขึ้นโดยเด็ดขาด
        ๒. รูปหล่อ รูปปั้น รูปแกะสลัก หรือรูปอื่นใดทำนองเดียวกันนี้ ที่เหมือนองค์จริงหรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้ทำได้เฉพาะวัดสาขา และตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดสาขาเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ห้ามจัดทำขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป โดยในการขออนุญาตจะต้องทำเป็นหนังสือระบุขนาด จำนวน และสถานที่ประดิษฐาน ไว้อย่างชัดเจน
        ๓. ภาพถ่ายของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) รูปภาพ ภาพดัดแปลง แผ่นภาพ ซึ่งจัดทำโดยวิธีอื่นใด ให้มีลักษณะเป็นภาพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ตลอดจนสำเนา ซึ่งภาพดังกล่าวจะทำขึ้นใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เว้นแต่จะจัดทำขึ้นเป็นจำนวนเล็กน้อยเพื่อบูชาเป็นส่วนตัว มิได้แจกจ่ายต่อสาธารณะ
        ๔. คำสอน หรือคำเทศนา ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่บันทึกไว้ในรูปของวิดีโอเทป ภาพยนตร์ เทปคาสเซต ซีดี หรืออุปกรณ์อย่างอื่น ทำนองเดียวกัน ห้ามทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นภาษาอื่น หรือดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป โดยการอนุญาตต้องกำหนดจำนวน และอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนวิธีการเผยแผ่อย่างชัดเจน
        ๕. หนังสือคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ห้ามจัดทำขึ้นใหม่ หรือทำสำเนาขึ้นใหม่ ทำซ้ำ หรือแปลเป็นภาษาอื่น (ต้นฉบับเป็นภาษาไทย) หรือดัดแปลง ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การสรุปข้อความจากหนังสือหรือดัดแปลง ตัดต่อข้อความบางส่วนของหนังสือจะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด
        ๖. การเผยแผ่ธรรมะหรือคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
        ๗. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้จัดทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือเผยแผ่มรดกธรรมตามข้อ ๒ - ๖ ผู้จัดทำจะต้องนำคำขออนุญาต และคำอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ใส่ไว้ในมรดกธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย สำหรับมรดกธรรมที่ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดทำขึ้น หากเป็นหนังสือ เอกสาร หรือโดยใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้สำหรับอ่าน ให้นำระเบียบนี้ใส่ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ด้วย
        ๘. หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ตามข้อ ๑ - ๗ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ออกระเบียบนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า ให้พิจารณา แก้ปัญหาดังนี้
             ๘.๑ ธรรมะหรือคำสอนที่แปลเป็นภาษาอื่นแล้ว ก่อนออกระเบียบนี้ ให้รวบรวมและนำมาตรวจสอบความถูกต้องในการแปล หากพบความผิดพลาดต้องแก้ไข ให้เรียกผู้แปลและผู้จัดทำมารับทราบและดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยได้โดยดีให้ดำเนินการตามข้อ ๘.๒
             ๘.๒ การจัดการกับการฝ่าฝืนข้อ ๑ - ๗ รวมทั้งกรณีอื่นๆ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นกรณีไป โดยพิจารณาถึงเจตนาผู้กระทำ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้กระทำ หากมีความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำการละเมิดทั้งทางแพ่งและอาญา หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยยึดหลักประนีประนอม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ และชื่อเสียงเกียรติคุณของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และวัดหนองป่าพง และสาขาเป็นสำคัญ
        ๙. การมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการตามข้อ ๘.๒ คณะกรรมการฯ จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในการดำเนินการให้แก่ผู้รับมอบหมาย และหากทำได้ให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฯ ด้วย 
    
        เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบการนี้ และมีอำนาจให้คำอนุญาตได้ในกรณีที่เห็นสมควร 
    
        ระเบียบนี้ออกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                          ลงชื่อ   (เจ้าอธิการเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
                                                    เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

โลโก้หน่องป่าพง-600.jpg
about2
กติกาสงฆ์-640.jpg

ข้อกติกาสงฆ์วัดหนองป่าพง

๑.    พระเณรห้ามขอของจากคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา และห้ามติดต่อกับคฤหัสถ์และนักบวชอันเป็นวิภาคกับ

       พุทธศาสนา 
๒.    ห้ามบอกและเรียนติรัจฉานวิชา บอกเลข ทำน้ำมนต์ หมอยา หมอดู ทำและแจกจ่ายวัตถุมงคลต่างๆ
๓.    พระผู้มีพรรษาหย่อน ๕ ห้ามไม่ให้เที่ยวไปแต่ลำพังตัวเอง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือมีอาจารย์ผู้สมควรติดตามไปด้วย 
๔.    เมื่อจะทำอะไรให้ปรึกษาสงฆ์ หรือผู้เป็นประธานสงฆ์เสียก่อน เมื่อเห็นว่าเป็นธรรม เป็นวินัย แล้วจึงทำ อย่าทำ

       ตามอำนาจตัวเอง 
๕.    ให้ยินดีในเสนาสนะที่สงฆ์จัดให้ และให้ทำความสะอาดเก็บกวาดกุฏิ ถนนเข้าออกให้สะอาด 
๖.    เมื่อกิจของสงฆ์เกิดขึ้นให้พร้อมกันทำ เมื่อเลิกให้พร้อมกันเลิก อย่าทำตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ คือเป็น

      ผู้มารยาสาไถย หลีกเลี่ยง แก้ตัว 
๗.    ขณะฉันบิณฑบาต เก็บบาตร ล้างบาตร กวาดวัด ตักน้ำ สรงน้ำ จัดโรงฉัน ย้อมผ้า ฟังเทศน์เหล่านี้ ห้ามมิให้

      คุยกัน พึงตั้งใจทำกิจนั้นจริงๆ 
๘.    เมื่อฉันเสร็จแล้ว ให้พร้อมกันเก็บกวาดโรงฉันให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงกราบพระพร้อมกัน และนำบริขาร

       ของตนกลับกุฏิโดยสงบ
๙.    ให้ทำตนเป็นผู้มักน้อยในการพูด กิน นอน ร่าเริง จงเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยความเพียร และจงช่วยกันพยาบาลภิกษุ

       สามเณรที่อาพาธด้วยความเมตตา
๑๐.   ห้ามรับเงินและทอง และห้ามผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตน ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยน
๑๑.   เมื่อเอกลาภเกิดขึ้นในสงฆ์หมู่นี้ ให้เก็บไว้เป็นกองกลาง เมื่อท่านองค์ใดต้องการ ให้สงฆ์อนุมัติแก่ท่านองค์นั้น

       โดยสมควร 
๑๒.   ห้ามคุยกันเป็นกลุ่มก้อนทั้งกลางวันและกลางคืนในที่ทั่วไป หรือในกุฏิ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ถึงกระนั้นก็อย่าเป็น

       ผู้คลุกคลีและเอิกเกริกเฮฮา ห้ามสูบบุหรี่ กินหมาก
๑๓.   การรับและส่งจดหมาย เอกสาร หรือวัตถุต่างๆ ภายนอกต้องแจ้งต่อสงฆ์ หรือผู้เป็นประธานสงฆ์รับทราบ

       ทุกคราวไป เมื่อสงฆ์หรือผู้เป็นประธานสงฆ์เห็นสมควรแล้ว จึงรับส่งได้
๑๔.   พระเณรที่มุ่งเข้ามาปฏิบัติในสำนักนี้ เบื้องต้นต้องได้รับใบฝากจากอุปัชฌาย์อาจารย์ของตน และย้ายสุทธิมา

       ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะใช้ได้
๑๕.   พระเณรที่เป็นอาคันตุกะมาพักอาศัย ต้องนำสุทธิแจ้งต่อสงฆ์ หรือผู้เป็นประธานสงฆ์ในคืนแรก และมีกำหนด

       ให้พักได้ไม่เกิน ๓ คืน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น


หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ข้อกติกาสงฆ์เหล่านี้เมื่อผู้ใดฝ่าฝืนสงฆ์มีอำนาจเต็มที่ที่จะบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐

about3
bottom of page