ประวัติเจ้าอาวาส

 

พระอาจารย์ชา


พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๒๕

 

พระโพธิญาณเถร หรือ พระอาจารย์ชา สุภทฺโท นามเดิม ชา ช่วงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ ณ บ้านก่อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ ณ วัดก่อใน ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุปสมบทแล้วท่านได้อุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง แล้วจึงจาริกออกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพร จนเมื่อได้เวลาอันสมควร คือ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงกลับมาก่อตั้งวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีที่บ้านเกิด โดยมีท่านเองเป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งได้เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติ เพื่อเป็นวัดนานาชาติสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันวัดหนองป่าพง มีสาขาอยู่ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ สาขา พระอาจารย์ู่ชามรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นับว่าเป็นพระมหาเถระ ที่มีผลงานทางด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านวิปัสสนาธุระที่โดดเด่นที่สุด รูปหนึ่งของสังคมไทยปัจจุบัน

ประวัติพระอาจารย์ชา:

๑. พระอาจารย์ชาเกิดวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๑ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย
๒. บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๔๗๔
๓. อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๘๒
๔. ออกศึกษาปริยัติธรรมต่างถิ่น ปี ๒๔๘๔
๕. โยมพ่อมา ช่วงโชติ มรณะปี ๒๔๘๖
๖. คิดอยากปฏิบัติมากกว่าเรียน จึงกลับวัดก่อนอก ปี ๒๔๘๗
๗. เดินธุดงค์มุ่งสู่สระบุรี-ลพบุรี ปี ๒๔๘๙
๘. เดินทางไปกราบนมัสการ ฟังโอวาท หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ปี ๒๔๙๐
๙. หลวงปู่กินรี แนะนำให้เพลาจากการออกธุดงค์ ปี ๒๔๙๒
๑๐. ปี ๒๔๙๖ ไปจำพรรษาที่บ้านป่าไม้ไกลบ้านป่าตาว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ที่ตรงนั้นเมื่อจากไปแล้ว จึงมีผู้ค้นพบ
๑๑. ปี ๒๔๙๗ โยมแม่และโยมพี่ชาย ไปนิมนต์ให้กลับถิ่นเดิม เพื่อโปรดญาติโยม
๑๒. เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ หลวงพ่อเดินธุดงค์มาถึงดงป่าพง และ ได้ปักกลดอยู่ท้ายดงป่าพง
๑๓. รับอนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี ๒๕๑๓
๑๔. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
๑๕. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ “พระโพธิญาณเถร”
๑๖. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

แจ้งรายละเอียดมากกว่า: ชีวประวัติพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)


พระอาจารย์เลี่ยม


พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง ปัจจุบัน

 

ประวัติโดยย่อ พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ?ฐิตธมฺโม)

ชาติภูมิ เกิด ณ บ้านโคกจาน ตำบล ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่ออายุ ๑๙ ปี ปรารภจะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า จึงบวชเณร ณ วัดบ้านโคกจาน สอบได้นักธรรมตรีในปีนั้น
พ.ศ. ๒๕๐๔ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูถาวรชัยเขต เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งหวังถอด ถอน ละกิเลสตัณหา ปฏิปทาเป็นผู้อดทน สันโดษ ถ่อมตัว ไม่ยินดียินร้ายในลาภ ยศ สรรเสริญ บำเพ็ญเพียรอย่างหนัก ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ออกแสวงหาอาจารย์ มุ่งปฏิบัติ ขจัดกิเลส
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ข่าวพระอาจารย์ู่ชา จึงย้ายสำนักมาอยู่วัดหนองป่าพง มาอยู่ได้เพียง ๕-๖ วัน พระอาจารย์ู่ชาเมตตาเปลี่ยนบริขารทุกอย่างให้ใหม่หมด
พ.ศ. ๒๕๑๖ กราบลาพระอาจารย์ู่ชาไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของฝ่ายธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๑๖ พระอาจารย์ู่ชาส่งไปเผยแผ่พระศาสนา ณ วัดสาขาที่เวียงจันทน์ และ ๑ พรรษา ต่อมา ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในลาว พระอาจารย์ชาจึงเรียกตัวกลับ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง โดยพระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมฺโม ยอมรับ หน้าที่ด้วยเหตุผลว่า “จะทำงานเพื่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ทำตามพระวินัย ผู้ที่ ทำหน้าที่นั้นต้องเสียสละ จึงจะทำหน้าที่นั้นและอยู่ได้อย่างสบาย ทำงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย” ท่านทำงานเป็นการออกกำลังกาย ทำงานด้วยความว่าง ทำไป เรื่อยๆ จึงจะไม่รู้สึกว่าหนัก แม้แต่การขบฉันก็ต้องฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต ฉันตามความปรารถนาไม่ได้ เพราะฉันมากจะง่วงซึม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิสุทธิสังวรเถร”
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชภาวนาวิกรม”

หมายเหตุ : สามารถอ่านประวัติและธรรมของ พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้า อาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ หนังสือ ‘ฐิตธรรมาจารย์’

หนังสือธรรมะ พระอาจารย์เลี่ยม