ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชา - ภาษาอีสาน

เครื่องเล่น MP3

(คลิกเพื่อเล่น, หรือ ดาวน์โหลด ทั้ง 55 กัณฑ์).

ดาวน์โหลด Flash Player เพื่อให้เห็นเครื่องเล่น MP3.

Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2008 | Last update: June 2008