ลูกศิษย์ชาวไทย

๑. หลวงพ่อสี สิริญาโณ - วัดป่าศรีมงคล จ.อุบลฯ - ๖๕ พรรษา (พ.ศ.๒๔๘๕)
๒. หลวงพ่ออมร เขมจิตฺโต - วัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) จ.อุบลฯ - ๕๖ พรรษา (พ.ศ.๒๔๙๔)
๓. หลวงพ่อบุญมี ติกฺขวีโร - วัดป่าบ้านดง จ.อุบลฯ - ๕๒ พรรษา (พ.ศ.๒๔๙๘)
๔. หลวงพ่อโสม ถิรจิตฺโต - ที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร(ล่าง) จ.อำนาจเจริญ - ๔๗ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๓)
๕. หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม - วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ - ๔๖ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๔)
๖. หลวงพ่อคำ นิสฺโสโก - วัดไทยพัมนา จ.อุบลฯ - ๔๕ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๕)
๗. หลวงพ่อบุญชู ฐิตคุโณ - วัดโพธิญาณ (วัดเขื่อน) จ.อุบลฯ - ๔๕ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๕)
๘. หลวงพ่อทูล จตฺตสลฺโล - วัดสี่แยกแสงเพชร(สำนักบน) จ.อำนาจเจริญ - ๔๓ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๗)

Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2008 | Last update: June 2008