ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

พระโพธิญาณเถร

logoพระโพธิญาณเถร หรือ พระอาจารย์ชา อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด หนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดำเนิน ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างน่าเลื่อมใส ปัจจุบันมีสาขาของวัดหนองป่าพงกว่า ๓๐๐ สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก


มรดกธรรม
หลวงพ่อชา สุภทฺโท ละสังขารไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการจากเพียงร่างที่เสื่อมสิ้นตามกาลเวลาเท่านั้น ส่วนคำสอนและ ข้อวัตรปฏิบัติของท่านมิได้สูญหายไปด้วย ยังคงเป็นร่มเงาแห่งโพธิญาณ ที่แผ่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่สานุศิษย์และบุคคลทั่วไป จวบจนทุกวันนี้


ความเป็นมาของศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมฯ
มรดกธรรมคำสอนอันล้ำค่าของพระอาจารย์ชา สุภทฺโท เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ที่ควรเผยแผ่แก่สาธุชนทั่วไป แต่หากไม่มีการดูแลที่เหมาะสมจะเกิดความผิดพลาด และผิดเพี้ยนจากเนื้อหาอันควรจะเป็นได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดช พระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระราชภาวนาวิกรม (พระอาจารย์เลี่ยม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนามคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง และวัดสาขา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยพระเถระและศิษยานุศิษย์ เพื่อวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยจัดตั้ง “ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)” ให้เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงานของท่าน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปธรรมะ คำสอน ซีดี เอ็มพี 3 วิดีโอ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เพื่อเผยแผ่จรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป


การดำเนินงาน
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ ๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้นโยบายและความดูแลของคณะกรรมการมรดกธรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้
• รวบรวมและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปคาสเซท ซีดี เอ็มพี 3 วิดีโอ และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชา สุภทฺโท โดยจัดเป็นระบบห้องสมุด
• แจกจ่ายหนังสือธรรมะคำสอนของพระอาจารย์ชาแก่ผู้สนใจ
• จัดทำและประสานงานเพื่อให้การผลิตสื่อธรรมะต่างๆของพระอาจารย์ชามีความถูกต้องเหมาะสม ไว้เผยแผ่แก่ผู้สนใจเป็นเจ้าของ หรือนำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ สำหรับงบประมาณของเจ้าภาพที่จัดทำมรดกธรรมจะนำไปสมทบเป็นทุนในการผลิตต่อไป
• จัดกิจกรรมอื่นๆทางศาสนา อาทิ การกราบนิมนต์พระอาจารย์มาแสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ หรือนำการนั่งสมาธิ ประมาณเดือนละครั้ง แก่ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม
• บริการข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ฯ หนังสือพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ชา ที่จัดพิมพ์ใหม่ และอื่นๆ ในรูปแบบเว็บไซต์ (www.ajahnchah.org, www.watnongpahpong.org)